FANDOM


 • trang mới Hà Thái Hậu SP (VT)
  tạo bởi Truongtieuta
  Trang mới: Tên Võ Tướng: Hà Thái Hậu Xưng Hào: Lộng Quyền Chi Xà Hạt Thế Lực: Quần hùng Giới Hạn Sinh Lực: 3 Kỹ năng: »Trấm Độc« Đầu giai đoạn ra bài của người…
  hình ảnh đã thêm:
 • trang mới Gia Cát Đản (VT)
  tạo bởi Truongtieuta
  Trang mới: Tên Võ Tướng: Gia Cát Đản Xưng Hào: Giới Lộ Hao Lý Thế Lực: Ngụy quốc Giới Hạn Sinh Lực: 4 Kỹ năng: »Công Ngao« Tỏa định kỹ. Mỗi khi có 1 người chơi…
  hình ảnh đã thêm:
 • trang mới Đinh Phụng SP (VT)
  tạo bởi Truongtieuta
  Trang mới: Tên Võ Tướng: Đinh Phụng Xưng Hào: Thanh Trắc Trọng Thần Thế Lực: Ngô quốc Giới Hạn Sinh Lực: 4 Kỹ năng: »Đoản Binh« Khi sử dụng [Sát], bạn có thể…
  hình ảnh đã thêm:
 • trang mới Tổ Mậu (VT)
  tạo bởi Truongtieuta
  Trang mới: Tên Võ Tướng: Tổ Mậu Xưng Hào: Bích Huyết Nhiễm Xích Trách Thế Lực: Ngô quốc Giới Hạn Sinh Lực: 4 Kỹ năng: »Dẫn Binh« Đầu giai đoạn kết thúc, bạn…
  hình ảnh đã thêm:
 • trang mới Phan Phụng SP (VT)
  tạo bởi Truongtieuta
  Trang mới: Tên Võ Tướng: Phan Phụng Xưng Hào: Liên Quân Thượng Tướng Thế Lực: Quần hùng Giới Hạn Sinh Lực: 4 Kỹ năng: »Cuồng Phủ« Mỗi khi bạn sử dụng [Sát]…
  hình ảnh đã thêm:
 • sửa đổi VT-Võ Tướng
  sửa đổi bởi Truongtieuta diff
  hình ảnh đã thêm:
 • trang mới Tinh Thái (VT)
  tạo bởi Truongtieuta
  Trang mới: Tên Võ Tướng: Tinh Thái Xưng Hào: Kính Ai Hoàng Hậu Thế Lực: Thục quốc Giới Hạn Sinh Lực: 3 Kỹ năng: »Thậm Hiền« Ngoài lượt của bạn, mỗi khi những…
  hình ảnh đã thêm:
 • trang mới Gia Cát Cẩn (VT)
  tạo bởi Truongtieuta
  Trang mới: Tên Võ Tướng: Gia Cát Cẩn Xưng Hào: Liên Minh Đích Duy Hệ Giả Thế Lực: Ngô quốc Giới Hạn Sinh Lực: 3 Kỹ năng: »Hoằng Viên« Giai đoạn rút bài, bạn có…
  hình ảnh đã thêm:
 • trang mới Tào Ngang (VT)
  tạo bởi Truongtieuta
  Trang mới: Tên Võ Tướng: Tào Ngang Xưng Hào: Thủ Nghĩa Thành Nhân Thế Lực: Ngụy quốc Giới Hạn Sinh Lực: 4 Kỹ năng: »Khảng Khái« Mỗi khi có 1 người chơi trong…
  hình ảnh đã thêm:
 • trang mới Trương Bảo (VT)
  tạo bởi Truongtieuta
  Trang mới: Tên Võ Tướng: Trương Bảo Xưng Hào: Địa Công Tướng Quân Thế Lực: Quần hùng Giới Hạn Sinh Lực: 3 Kỹ năng: »Chú Phược«  Giai đoạn ra bài 1 lần, bạn có…
  hình ảnh đã thêm:
 • trang mới Nhạc Tiến (VT)
  tạo bởi Truongtieuta
  Trang mới: Tên Võ Tướng: Nhạc Tiến Xưng Hào: Phấn Cường Đột Cố Thế Lực: Ngụy quốc Giới Hạn Sinh Lực: 4 Kỹ năng: »Kiêu Quả« Đầu giai đoạn kết thúc của người…
  hình ảnh đã thêm:
 • sửa đổi VT-Võ Tướng
  sửa đổi bởi Truongtieuta diff
 • trang mới Hạ Hầu Thị (VT)
  tạo bởi Truongtieuta
  Trang mới: Tên Võ Tướng: Hạ Hầu Thị Xưng Hào: Tật Xung Chi Luyến Thế Lực: Thục quốc Giới Hạn Sinh Lực: 3 Kỹ năng: »Yến Ngữ« Đầu giai đoạn ra bài của 1 người…
  hình ảnh đã thêm:
 • trang mới Trần Lâm (VT)
  tạo bởi Truongtieuta
  Trang mới: Tên Võ Tướng: Trần Lâm Xưng Hào: Phá Trúc Chi Chú Thế Lực: Ngụy quốc Giới Hạn Sinh Lực: 3 Kỹ năng: »Bút Phạt« Đầu giai đoạn kết thúc, bạn có thể úp…
  hình ảnh đã thêm:
 • trang mới Hạ Hầu Bá (VT)
  tạo bởi Truongtieuta
  Trang mới: Tên Võ Tướng: Hạ Hầu Bá Xưng Hào: Cức Đồ Tráng Chí Thế Lực: Thục quốc Giới Hạn Sinh Lực: 4 Kỹ năng: »Báo Biến« Tỏa định kỹ. Nếu sinh lực của bạn…
  hình ảnh đã thêm:
 • trang mới Phục Hoàn (VT)
  tạo bởi Truongtieuta
  Trang mới: Tên Võ Tướng: Phục Hoàn Xưng Hào: Trầm Nghị Đích Quốc Trượng Thế Lực: Quần hùng Giới Hạn Sinh Lực: 4 Kỹ năng: »Mưu Hội« Sau khi bạn chỉ định 1 người…
  hình ảnh đã thêm:
 • trang mới Linh Sư (VT)
  tạo bởi Truongtieuta
  Trang mới: Tên Võ Tướng: Linh Sư Xưng Hào: Tình Tùy Mộng Thệ Thế Lực: Quần hùng Giới Hạn Sinh Lực: 3 Kỹ năng: »Kiệt Duyên« Khi bạn tạo thành sát thương cho 1…
  hình ảnh đã thêm:
 • trang mới Chân Cơ SP (VT)
  tạo bởi Truongtieuta
  Trang mới: Tên Võ Tướng: Chân Cơ Xưng Hào: Bạc Hạnh Đích Mỹ Nhân Thế Lực: Ngụy quốc Giới Hạn Sinh Lực: 3 Kỹ năng: »Khuynh Quốc« Có thể sử dụng lá bài đen trên…
  hình ảnh đã thêm:
 • trang mới Tào Hồng (VT)
  tạo bởi Truongtieuta
  Trang mới: Tên Võ Tướng: Tào Hồng Xưng Hào: Phúc Tướng Thế Lực: Ngụy quốc Giới Hạn Sinh Lực: 4 Kỹ năng: »Viên Hộ« Đầu giai đoạn kết thúc, bạn có thể đặt 1…
  hình ảnh đã thêm:
 • trang mới Quan Ngân Bình (VT)
  tạo bởi Truongtieuta
  Trang mới: Tên Võ Tướng: Quan Ngân Bình Xưng Hào: Vũ Cơ Thế Lực: Thục quốc Giới Hạn Sinh Lực: 3 Kỹ năng: »Huyết Tế« Giai đoạn ra bài 1 lần, bạn có thể bỏ 1 lá…
  hình ảnh đã thêm:
 • trang mới Đại Kiều & Tiểu Kiều (VT)
  tạo bởi Truongtieuta
  Trang mới: Tên Võ Tướng: Đại Kiều & Tiểu Kiều Xưng Hào: Giang Đông Chi Hoa Thế Lực: Ngô quốc Giới Hạn Sinh Lực: 3 Kỹ năng: »Tinh Vũ« Đầu giai đoạn bỏ bài, b
  hình ảnh đã thêm:
 • trang mới Lưu Hiệp (VT)
  tạo bởi Truongtieuta
  Trang mới: Tên Võ Tướng: Lưu Hiệp Xưng Hào: Thụ Khốn Thiên Tử Thế Lực: Quần Hùng Giới Hạn Sinh Lực: 3 Kỹ năng: »Thiên Mệnh« Sau khi bạn trở thành mục tiêu của…
  hình ảnh đã thêm:
 • trang mới Tôn Lỗ Dục (VT)
  tạo bởi Truongtieuta
  Trang mới: Tên Võ Tướng: Tôn Lỗ Dục Xưng Hào: Xá Thân Tự Hổ Thế Lực: Ngô quốc Giới Hạn Sinh Lực: 3 Kỹ năng: »Mị Bộ« Đầu giai đoạn ra bài của người chơi khác,…
  hình ảnh đã thêm:
 • trang mới Giả Hủ SP (VT)
  tạo bởi Truongtieuta
  Trang mới: Tên Võ Tướng: Giả Hủ Xưng Hào: Toán Vô Di Sách Thế Lực: Ngụy quốc Giới Hạn Sinh Lực: 3 Kỹ năng: »Chẩn Lược« Tỏa định kỹ. Lá cẩm nang phi thời gian…
  hình ảnh đã thêm:
 • trang mới Mã Siêu SP (VT)
  tạo bởi Truongtieuta
  Trang mới: Tên Võ Tướng: Mã Siêu Xưng Hào: Tây Lương Đích Mãnh Sư Thế Lực: Quần Hùng Giới Hạn Sinh Lực: 4 Kỹ năng: »Truy Kích« Tỏa định kỹ. Cự li của những…
  hình ảnh đã thêm:
 • trang mới Thái Văn Cơ SP (VT)
  tạo bởi Truongtieuta
  Trang mới: Tên Võ Tướng: Thái Văn Cơ Xưng Hào: Kim Bích Chi Tài Thế Lực: Ngụy quốc Giới Hạn Sinh Lực: 3 Kỹ năng: »Trần Tình« Mỗi lượt 1 lần. Mỗi khi có 1 người…
  hình ảnh đã thêm:
 • sửa đổi Thần Lữ Bố SP (VT)
  sửa đổi bởi Truongtieuta diff
 • trang mới Thần Lữ Bố SP (VT)
  tạo bởi Truongtieuta
  Trang mới: Tên Võ Tướng: Lữ Bố Xưng Hào: Tối Cường Thần Thoại Thế Lực: Thần Giới Hạn Sinh Lực: 8 Kỹ năng: »Mã Thuật« Tỏa định kỹ. Cự li của người chơi khác đến…
  hình ảnh đã thêm:
 • trang mới Quan Vũ SP (VT)
  tạo bởi Truongtieuta
  Trang mới: Tên Võ Tướng: Quan Vũ Xưng Hào: Hán Thọ Đình Hầu Thế Lực: Ngụy quốc Giới Hạn Sinh Lực: 4 Kỹ năng: »Võ Thánh« Bạn có thể xem 1 lá đỏ như [Sát] để sử…
  hình ảnh đã thêm:
 • trang mới Bàng Đức SP (VT)
  tạo bởi Truongtieuta
  Trang mới: Tên Võ Tướng: Bàng Đức Xưng Hào: Sĩ Sấn Chi Ngộ Thế Lực: Ngụy quốc Giới Hạn Sinh Lực: 4 Kỹ năng: »Mã Thuật« Tỏa định kỹ. Cự li người chơi khác với…
  hình ảnh đã thêm:
 • trang mới Tôn Thượng Hương SP (VT)
  tạo bởi Truongtieuta
  Trang mới: Tên Võ Tướng: Tôn Thượng Hương Xưng Hào: Mộng Túy Lương Duyên Thế Lực: Thục Quốc Giới Hạn Sinh Lực: 3 Kỹ Năng: »Lương Trợ« Khi 1 người chơi hồi phục…
  hình ảnh đã thêm:
 • trang mới Viên Thuật (VT)
  tạo bởi Truongtieuta
  Trang mới: Tên Võ Tướng: Viên Thuật Xưng Hào: Trọng Gia Đế Thế Lực: Quần Hùng Giới Hạn Sinh Lực: 4 Kỹ Năng: »Dong Tứ« Tỏa định kỹ. Giai đoạn rút bài, bạn có…
  hình ảnh đã thêm:
 • trang mới Công Tôn Toản (VT)
  tạo bởi Truongtieuta
  Trang mới: Tên Võ Tướng: Công Tôn Toản Xưng Hào: Bạch Mã Tướng Quân Thế Lực: Quần Hùng Giới Hạn Sinh Lực: 4 Kỹ Năng: »Nghĩa Tòng« Tỏa định kỹ. Nếu sinh lực của…
  hình ảnh đã thêm:
 • trang mới Điêu Thuyền SP (VT)
  tạo bởi Truongtieuta
  Trang mới: Tên Võ Tướng: Điêu Thuyền Xưng Hào: Tuyệt Thế Đích Vũ Cơ Thế Lực: Quần Hùng Giới Hạn Sinh Lực: 3 Kỹ năng: »Ly Gián« Giai đoạn ra bài 1 lần, có thể…
  hình ảnh đã thêm:
 • trang mới Dương Tu (VT)
  tạo bởi Truongtieuta
  Trang mới: Tên Võ Tướng: Dương Tu Xưng Hào: Thị Tài Phóng Khoáng Thế Lực: Ngụy quốc Giới Hạn Sinh Lực: 3 Kỹ năng: »Đạm Lạc« Mỗi khi bạn và những người chơi…
  hình ảnh đã thêm:
 • sửa đổi Thần Triệu Vân (VT)
  sửa đổi bởi Truongtieuta diff
 • trang mới Thần Triệu Vân (VT)
  tạo bởi Truongtieuta
  Trang mới: Tên Võ Tướng: Thần – Triệu Vân Xưng Hào: Thần Uy Như Long Thế Lực: Tùy chọn Giới Hạn Sinh Lực: 2 Kỹ năng: »Tuyệt Cảnh« Tỏa định kỹ. Giai đoạn rút…
  hình ảnh đã thêm:
 • trang mới Thần Tư Mã Ý (VT)
  tạo bởi Truongtieuta
  Trang mới: Tên Võ Tướng: Thần – Tư Mã ý Xưng Hào: Tấn Quốc Chi Tổ Thế Lực: Tùy chọn Giới Hạn Sinh Lực: 4 Kỹ năng: »Nhẫn Giới« Tỏa định kỹ. Khi bạn nhận sát…
  hình ảnh đã thêm:
 • trang mới Trương Chiêu & Trương Hoành (VT)
  tạo bởi Truongtieuta
  Trang mới: Tên Võ Tướng: Trương Chiêu & Trương Hoành Xưng Hào: Kinh Thiên Vĩ Địa Thế Lực: Ngô quốc Giới Hạn Sinh Lực: 3 Kỹ năng: »Trực Gián« Giai đoạn ra bà
  hình ảnh đã thêm:
 • trang mới Trương Hợp (VT)
  tạo bởi Truongtieuta
  Trang mới: Tên Võ Tướng: Trương Hợp Xưng Hào: Liệu Địch Cơ Tiên Thế Lực: Ngụy quốc Giới Hạn Sinh Lực: 4 Kỹ năng: »Xảo Biến« Bỏ 1 lá bài trên tay để bỏ qua 1…
  hình ảnh đã thêm:
 • trang mới Tả Từ (VT)
  tạo bởi Truongtieuta
  Trang mới: Tên Võ Tướng: Tả Từ Xưng Hào: Mê Chi Tiên Nhân Thế Lực: Quần Hùng Giới Hạn Sinh Lực: 3 Kỹ năng: »Hóa Thân« Tỏa định kỹ. Sau khi tất cả người chơi đã…
  hình ảnh đã thêm:
 • trang mới Tôn Sách (VT)
  tạo bởi Truongtieuta
  Trang mới: Tên Võ Tướng: Tôn Sách Xưng Hào: Giang Đông Đích Tiểu Bá Vương Thế Lực: Ngô quốc Giới Hạn Sinh Lực: 4 Kỹ năng: »Kích Ngang« Mỗi khi sử dụng hay là…
  hình ảnh đã thêm:
 • trang mới Lưu Thiện (VT)
  tạo bởi Truongtieuta
  Trang mới: Tên Võ Tướng: Lưu Thiện Xưng Hào: Vô Vi Đích Chân Mệnh Chủ Thế Lực: Thục quốc Giới Hạn Sinh Lực: 3 Kỹ năng: »Hưởng Nhạc« Tỏa định kỹ. Khi người khác…
  hình ảnh đã thêm:
 • trang mới Khương Duy (VT)
  tạo bởi Truongtieuta
  Trang mới: Tên Võ Tướng: Khương Duy Xưng Hào: Long Đích Y Bát Thế Lực: Thục quốc Giới Hạn Sinh Lực: 4 Kỹ năng:  »Khiêu Khích« Giai đoạn ra bài 1 lần, bắt một…
  hình ảnh đã thêm:
 • trang mới Đặng Ngải (VT)
  tạo bởi Truongtieuta
  Trang mới: Tên Võ Tướng: Đặng Ngải Xưng Hào: Kiểu Nhiên Đích Tráng Sĩ Thế Lực: Ngụy quốc Giới Hạn Sinh Lực: 4 Kỹ năng: »Đồn Điền« Mỗi khi bị mất bài ngoài…
  hình ảnh đã thêm:
 • sửa đổi Thái Văn Cơ (VT)
  sửa đổi bởi Truongtieuta diff
 • trang mới Thái Văn Cơ (VT)
  tạo bởi Truongtieuta
  Trang mới: Tên Võ Tướng: Thái Văn Cơ Xưng Hào: Dị Hương Đích Cô Nữ Thế Lực: Quần Hùng Giới Hạn Sinh Lực: 3 Kỹ năng: »Bi Ca« Mỗi khi có 1 người chơi bị [Sát]…
  hình ảnh đã thêm:
 • trang mới Thần Gia Cát Lượng (VT)
  tạo bởi Truongtieuta
  Trang mới: Tên Võ Tướng: Thần – Gia Cát Lượng Xưng Hào: Xích Bích Đích Yêu Thuật Sư Thế Lực: Tùy chọn Giới Hạn Sinh Lực: 3 Kỹ năng: »Thất Tinh« Tỏa định kỹ.…
  hình ảnh đã thêm:
 • trang mới Thần Chu Du (VT)
  tạo bởi Truongtieuta
  Trang mới: Tên Võ Tướng: Thần – Chu Du Xưng Hào: Xích Bích Đích Hỏa Thần Thế Lực: Tùy chọn Giới Hạn Sinh Lực: 4 Kỹ năng: »Cầm Âm« Giai đoạn bỏ bài 1 lần, nếu…
  hình ảnh đã thêm:
 • trang mới Gia Cát Lượng NL (VT)
  tạo bởi Truongtieuta
  Trang mới: Tên Võ Tướng: Gia Cát Lượng Xưng Hào: Ngọa Long Thế Lực: Thục quốc Giới Hạn Sinh Lực: 3 Kỹ năng:  »Bát Trận« Tỏa định kỹ. Nếu khu trang bị không có…
  hình ảnh đã thêm:
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.